اخبار فرهنگ

وب سایت خبری فرهنگ آخرین مطالب و اخبار را به صورت لحظه ای به شما نمایش میدهد...

آموزش؛ مسیر مصونیت در برابر گزندهای مجازی

درخواست حذف اطلاعات

امیرعباس تقی پور*: الو ...، الو ...، الو ...، ستون خوانندگان و عناوینی از این دست تا همین چند سال پیش، تنها راه انتشار دیدگاه های مردمی درباره عملکرد سازمان ها، انتقادات و پیشنهادات در رسانه های مکتوب بود که اگر خارج از چارچوب ها و مرام نامه ها نبود، چاپ می شد.